Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Dutch Bicycle Rental BV. gevestigd aan de

Loodstraat 20, 2817RW te Zoetermeer;

• Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een

Huurovereenkomst aangaat met Dutch Bicycle Rental;

• Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Dutch

Bicycle Rental en de Huurder op grond waarvan Dutch

Bicycle Rental Fietsen en Toebehoren aan de Huurder

verhuurt;

• Algemene Voorwaarden: deze Algemene

voorwaarden;

• Rijwielen: alle door Dutch Bicycle Rental te huur

aangeboden rijwielen, waaronder ook expliciet is

begrepen E-scooters en (diverse varianten van)

rijwielen;

• Toebehoren: de door Dutch Bicycke Rental te

huur aangeboden zaken die op of aan de fiets

gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel

uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten

en sleutels, kinderzitjes, fietskarren, fietstassen,

navigatiesystemen en kaarthouders;

• Verhuurlocatie: de plaats waar de door Dutch Bicycle

Rental te huur aangeboden Rijwielen en Toebehoren

worden uitgegeven en ingenomen;

• Schade: de vermogensschade die Dutch Bicycle Rental

lijdt ten gevolge van:

1. Beschadiging, waaronder ook begrepen, doch

niet beperkt tot, een toestand van een Rijwiel of

onderdelen daarvan en/of Toebehoren, die niet past

bij normale slijtage of vermissing van een Rijwiel en/of

Toebehoren (zoals, maar niet beperkt tot de (contact)

sleutel, alarminstallatie en documentatie, zoals

Kentekenpapieren of onderdelen daarvan. Tot deze

schade behoren onder meer de kosten van vervanging

van (onderdelen van) het Rijwiel en de derving van

huurinkomsten;

2. Met of door het Rijwiel aan persoon of goed

toegebrachte schade, waarvoor Dutch Bicycle Rental,

dan wel de kentekenhouder (indien sprake is van een

E-scooter) of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het

Rijwiel jegens derden aansprakelijk is.

• Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het Rijwiel;

• Huursom: het door Huurder te betalen totaalbedrag.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding

ter zake van en iedere Huurovereenkomst tussen Dutch

Bicycle Rental en Huurder, voor zover hiervan niet

uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de Huurovereenkomst

1. Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de

Huurder het Rijwiel en/of Toebehoren in ontvangst heeft

genomen.

2. De Huurder is ten opzichte van Dutch Bicycle Rental

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn/haar

verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst,

ook waar het Rijwiel en/of Toebehoren betreft die door

derde(n) worden gebruikt.

Artikel 4: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst

1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment van

het in ontvangst nemen van het Rijwiel/de Rijwielen

en Toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als

vermeld in de Huurovereenkomst.

2. De Huurder is gehouden het Rijwiel/de Rijwielen

en Toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven

van Dutch Bicycle Rental, uiterlijk op het bij de

Huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren

bij de Verhuurlocatie of een vooraf schriftelijk

overeengekomen andere locatie.

3. Verlenging van de duur van de Huurovereenkomst kan

slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de

Verhuurlocatie.

4. Als het Rijwiel/de Rijwielen en Toebehoren enig niet aan

de Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal

gebruik in de weg staat, is het de Huurder toegestaan

de Fietsen en Toebehoren binnen 15 minuten na

aanvang van de Huurovereenkomst te retourneren bij

de Verhuurlocatie. De Huurovereenkomst wordt dan

ontbonden en de Huurder is gerechtigd tot restitutie van

de betaalde huursom.

5. Tussentijdse inlevering van het Rijwiel/de Rijwielen en

Toebehoren op de Verhuurlocatie, anders dan bedoeld

in het vorige lid, doet de Huurovereenkomst eindigen

zonder recht van de Huurder op vermindering danwel

restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Artikel 5: Verplichtingen Huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient Huurder met het

Rijwiel/de Rijwielen om te gaan zoals een goed Huurder

betaamt en ervoor te zorgen dat het Rijwiel/de Rijwielen

in overeenstemming met zijn bestemming wordt

gebruikt.

2. Zo is het Huurder verboden het Rijwiel/de Rijwielen

te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein

waarvoor het Rijwiel/de Rijwielen niet geschikt is of op

een terrein waarvan Huurder of bestuurder te kennen

is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

Rijwielen en Toebehoren mogen in geen geval gebruikt

worden in duinen of op het strand.

3. De Huurder is verplicht alle geldende verkeersregels in

acht te nemen.

4. Huurder is gehouden het Rijwiel/de Rijwielen in

oorspronkelijke staat bij Verhuurlocatie terug te

bezorgen.

5. Huurder is gehouden de lading van het Rijwiel/de

Rijwielen op zorgvuldige wijze te borgen.

6. Alleen personen die in de huurovereenkomst als

bestuurder zijn aangeduid, mogen de E-scooter

besturen. Het is Huurder niet toegestaan het Rijwiel/

de Rijwielen ter beschikking te stellen aan een persoon

die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van

de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide

personen de E-scooter bestuurt indien deze daartoe

onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk

ongeschikt is.

7. Indien er sprake is van een E-scooter, dienen alle in

de Huurovereenkomst als bestuurder aangeduide

personen in bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

8. Het is Huurder niet toegestaan het Rijwiel/de Rijwielen

opnieuw te verhuren.

9. Het is Huurder niet toegestaan het Rijwiel/de

Rijwielen te gebruiken voor rijles of voor vervoer

van personen tegen betaling, of met het Rijwiel/de

Rijwielen wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of

betrouwbaarheidsproeven te houden.

10. Het is Huurder niet toegestaan om kentekenplichtige

Rijwielen buiten de landsgrenzen van Nederland te

brengen.

11. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare

schade of defecten aan het Rijwiel/de Rijwielen, is het

Huurder niet toegestaan het Rijwiel/de Rijwielen te

gebruiken, indien dat kan leiden tot verergering van de

schade of van de defecten, of tot vermindering van de

verkeersveiligheid.

12. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van

dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagier en

andere gebruikers van het Rijwiel/de Rijwielen en toe te

zien op de nakoming daarvan.

13. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met

de bij het Rijwiel/de Rijwielen behorende sleutels en

de bij het Rijwiel/de Rijwielen behorende documenten

(zoals het kentekenbewijs).

Artikel 6: Instructies voor de Huurder

1. Huurder dient de bandenspanning op niveau te (laten)

houden.

2. Huurder is gehouden het Rijwiel/de Rijwielen schoon te

retourneren.

3. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare

defecten, schade aan of met het Rijwiel toegebracht

of vermissing van het Rijwiel/de Rijwielen is Huurder

verplicht:

• hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;

• de instructies van Dutch Bicycle Rental op te volgen;

• gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en

bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben

aan DBR of aan diens verzekeraar te verstrekken;

• het Rijwiel/de Rijwielen niet achter te laten zonder

het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of

vermissing beschermd te hebben;

• de Dutch Bicycle Rental en door de Dutch Bicycle

Rental aangewezen personen alle gevraagde

medewerking te verlenen ter verkrijging van

schadevergoeding van derden of ten verwere tegen

aanspraken van derden.

Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt

Huurder geacht het Rijwiel/de Rijwielen in goede staat

te hebben ontvangen.

4. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder

daarnaast verplicht:

• melding te doen bij de politie ter plaatse;

• zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en

ondertekend schadeaangifteformulier aan

Verhuurlocatie te overleggen;

• zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te

onthouden.

5. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden

van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers

en andere gebruikers van het

Rijwiel/de Rijwielen en toe te

zien op de nakoming daarvan.

6. Huurder dient Dutch Bicycle

Rental zo spoedig mogelijk te

informeren over:

• verstoring van de werking van de kilometerteller

zodra Huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er

sprake is van een verstoring;

• het optreden van een gebeurtenis waardoor schade

aan, met of door het Rijwiel/de Rijwielen ontstaat of

redelijkerwijs kan ontstaan;

• defect raken van het Rijwiel/de Rijwielen;

• vermissing van of anderszins verlies van de macht over

het Rijwiel/de Rijwielen, onderdelen en toebehoren

daarvan;

• beslaglegging op het Rijwiel/de Rijwielen;

• en over andere omstandigheden waarover Dutch

Bicycle Rental redelijkerwijs geïnformeerd dient te

worden.

7. Indien Dutch Bicycle Rental inlichtingen aan autoriteiten

dient te verstrekken over de identiteit van de persoon

die op enig moment het Rijwiel/de Rijwielen heeft

bestuurd of gebruikt, dient Huurder in verband

daarmee gestelde vragen van Dutch Bicycle Rental zo

spoedig mogelijk te beantwoorden.

8. De Huurder onderwerpt de Rijwielen en Toebehoren bij

het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle

en meldt eventuele gebreken aan de Verhuurlocatie.

Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt

de Huurder geacht de Fietsen en Toebehoren in goede

staat te hebben ontvangen.

9. De Huurder mag geen andere personen dan de

bestuurder vervoeren op de Rijwielen, anders dan

de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde

Toebehoren.

10. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen

tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de

Rijwielen en Toebehoren. Bij het stallen zet de Huurder

de Rijwielen en Toebehoren altijd op slot met het op de

Rijwielen en Toebehoren gemonteerde dan wel daartoe

bestemde slot(en). Bij het stallen van de Rijwielen

verwijdert de Huurder alle losse en diefstalgevoelige

Toebehoren en draagt deze bij zich.

11. De Huurder brengt geen veranderingen aan de Rijwielen

en Toebehoren aan.

Artikel 7: Verplichtingen van Dutch Bicycle Rental

1. Dutch Bicycle Rental verstrekt de Huurder Rijwielen

en Toebehoren die zich in een goede en veilige staat

bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn

voorzien van de noodzakelijke middelen voor de

Huurder om de Rijwielen en Toebehoren te beschermen

tegen diefstal.

2. Indien en voor zover Dutch Bicycle Rental voor de

verhuur van de Rijwielen en Toebehoren gebruik maakt

van een derde partij, stelt Dutch Bicycle Rental deze

derde partij in staat om aan de verplichtingen van Dutch

Bicycle Rental uit hoofde van de Huurovereenkomst te

voldoen.

3. Indien er sprake is van een E-scooter overhandigt Dutch

Bicycle Rental Huurder voorafgaand aan de huurperiode

de vereiste documenten.

4. Dutch Bicycle Rental dient ervoor te zorgen dat er bij

een E-scooter een Nederlandstalige instructie verstrekt

wordt.

5. Dutch Bicycle Rental vermeldt op welk niveau de

bandenspanning dient te worden gehouden.

6. In geval van pech dient Huurder contact op te nemen

met Dutch Bicycle Rental, zodat besproken kan worden

hoe de pech verholpen kan worden.

Artikel 9: Huursom, betaling en kosten

1. De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik

van de Rijwielen en Toebehoren de huursom en een

waarborgsom, zoals vermeld op de Huurovereenkomst,

te voldoen.

2. Ingeval van het zonder schriftelijke toestemming

van Dutch Bicycle Rental overschrijden van de

overeengekomen huurperiode met meer dan

30 minuten is de Huurder over de periode van

overschrijding huur verschuldigd vermeerderd

met een boete van € 25,00 voor elke dag dat de

fiets(en) te laat word(t)(en) ingeleverd (waarbij een

deel van een dag wordt gerekend als een hele dag),

onverminderd het recht van Dutch Bicycle Rental op

volledige schadevergoeding. De Huurder is gehouden

het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren

van de Rijwielen en Toebehoren te voldoen aan de

Verhuurlocatie.

3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geentoepassing indien de Huurder vóór afloop van de

Huurovereenkomst aan DBR of de Verhuurlocatie heeft

gemeld, dat hij tengevolge van een overmachtsituatie

niet in staat is de Fietsen en Toebehoren tijdig in te

leveren en Dutch Bicycle Rental of de Verhuurlocatie

heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.

4. Als de Huurder de Fietsen en Toebehoren niet op de

vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd,

is de Huurder gehouden binnen drie dagen de

vervangingswaarde van het betreffende Rijwiel aan

Dutch Bicycle Rental te voldoen. Zolang dit bedrag

niet is betaald, blijft de Huurder tevens huur en

boetes verschuldigd. Indien de Huurder de Fietsen

en Toebehoren alsnog op enig moment binnen drie

maanden na de overeengekomen einddatum inlevert,

zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht

op al hetgeen de Huurder aan Dutch Bicycle Rental is

verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het

eigendom van de Fietsen en Toebehoren niet overgaan

op de Huurder; Dutch Bicycle Rental blijft te allen tijde

eigenaar van de Fietsen en Toebehoren.

5. Indien van toepassing, wordt de waarborgsom

geretourneerd onder verrekening van de nog

openstaande kosten zodra het Rijwiel is ingeleverd,

tenzij er sprake is van schade aan het Rijwiel. In geval

van schade aan het Rijwiel wordt de waarborgsom

geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor

Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze

retournering zal plaatsvinden zodra genoegzaam

duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake

is. Ingeval de schade van de Dutch Bicycle Rental is

veroorzaakt door derden en Dutch Bicycle Rental de

schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de

waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de

schade worden geretourneerd. Dutch Bicycle Rental zal

zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo

spoedig te verhalen. De Dutch Bicycle Rental houdt de

Huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

6. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik

van het Rijwiel verbonden kosten voor rekening van

Huurder.

7. Kosten die niet uit de overeenkomst voortvloeien,

kunnen niet in rekening worden gebracht.

8. Als het Rijwiel en/of Toebehoren enig niet aan de

Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal

gebruik in de weg staat, is het de Huurder toegestaan

het Rijwiel en/of Toebehoren binnen 30 minuten na

aanvang van de Huurovereenkomst te retourneren bij

de Verhuurlocatie. De Huurovereenkomst wordt dan

ontbonden en de Huurder is gerechtigd tot restitutie

van de betaalde huursom.

Artikel 10: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of

diefstal

1. Dutch Bicycle Rental is niet aansprakelijk voor enige

schade, direct of indirect en van welke aard dan ook,

aan de Huurder of derden, ongeacht de wijze waarop

deze is ontstaan en door de personen door wie zij is

veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het

directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare

nalatigheid van Dutch Bicycle Rental, in welk geval DBR

slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot

ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering

gedane uitkering. Dutch Bicycle Rental raadt het gebruik

van helmen ten zeerste aan.

2. De Huurder moet schade aan, verlies of diefstal van

de Rijwielen en Toebehoren, de fietssleutel of de

accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij

een medewerker van de Verhuurlocatie en/of aan

Dutch Bicycle Rental via het op de Huurovereenkomst

vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer.

3. De Huurder is jegens Dutch Bicycle Rental aansprakelijk

voor alle schade die gedurende de huurperiode door

wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt

aan de Fietsen en Toebehoren. De Huurder is voorts

jegens Dutch Bicycle Rental aansprakelijk voor schade

tengevolge van verlies en/of diefstal van de Fietsen en

Toebehoren. De Huurder is in voorkomende gevallen

gehouden de schade van Dutch Bicycle Rental,

waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele

reparaties aan en/of vervanging van de Fietsen en

Toebehoren evenals huurderving, volledig aan Dutch

Bicycle Rental te vergoeden. De Huurder is niet

aansprakelijk voor kosten van vervanging, indien de

Huurder de Fietsen en Toebehoren op slot heeft gezet

met de op de Fietsen gemonteerde dan wel daartoe

bestemde sloten en hij de sleutel(s) samen met het door

de politie opgemaakte aangifterapport heeft overlegd

aan Dutch Bicycle Rental of aan de Verhuurlocatie.

4. Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat

aan de Fietsen en Toebehoren dient de Huurder de

(beschadigde) Fietsen en Toebehoren te retourneren

naar de Verhuurlocatie, tenzij daarover, nadat de

schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met

Dutch Bicycle Rental of de Verhuurlocatie.

5. Eventuele schadevergoeding dient de Huurder op de

vooraf overeengekomen einddatum waarop de Fietsen

en Toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te

voldoen op de Verhuurlocatie. Dutch Bicycle Rental

behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer

de schadevergoeding niet toereikend blijkt.

6. Het is de Huurder, behoudens de in het volgende lid

van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan

reparaties aan de Fietsen en Toebehoren te (laten)

verrichten, tenzij Dutch Bicycle Rental hiervoor

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dutch Bicycle

Rental zal deze toestemming slechts verlenen indien

dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het

gebrek en de omstandigheden van het geval.

7. Het is de Huurder toegestaan om, voor eigen rekening

en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de

fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder

dat daarvoor toestemming van Dutch Bicycle Rental

nodig is. Dutch Bicycle Rental is niet gehouden tot

vergoeding van deze kosten. Voornoemde goederen

worden eigendom van Dutch Bicycle Rental.

Artikel 11: Gebreken aan de E-scooter en

aansprakelijkheid van de Dutch Bicycle Rental

1. Dutch Bicycle Rental is verplicht op verlangen van

de Verhuurlocatie gebreken te verhelpen, tenzij dit

onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven

omstandigheden redelijkerwijs niet van Dutch Bicycle

Rental zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien

Huurder jegens Dutch Bicycle Rental aansprakelijk is

voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg

van het gebrek.

2. Dutch Bicycle Rental is niet aansprakelijk voor schade

als gevolg van een gebrek aan de E-scooter voor zover

de benadeelde recht kan doen gelden op uitkering

krachtens verzekering of verstrekkingen uit anderen

hoofde.

3. Dit geldt niet indien Dutch Bicycle Rental het gebrek

kende of behoorde te kennen of indien Dutch Bicycle

Rental ter zake van het gebrek opzet of grove schuld is

te verwijten.

Artikel 12: Overheidsmaatregelen en informatie aan

autoriteiten

1. Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen

van maatregelen die in verband met het ter beschikking

hebben door Huurder c.q. gebruiken van het Rijwiel van

overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband

houden met een defect dat bij aanvang van de huur

reeds aanwezig was of de sancties verband houden met

omstandigheden die in de risicosfeer van Dutch Bicycle

Rental liggen.

2. Indien deze sancties en maatregelen aan Dutch Bicycle

Rental worden opgelegd, is Huurder gehouden Dutch

Bicycle Rental op diens eerste verzoek schadeloos te

stellen, waarbij Huurder aanvullend de kosten van

administratie in en buiten rechte verschuldigd wordt,

met een minimum van €25, - (incl. BTW). Dutch Bicycle

Rental dient de schade zoveel mogelijk te beperken.

3. Indien Dutch Bicycle Rental in verband met enige

gedraging of nalaten van Huurder, zoals een

verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten

verstrekt, is Huurder gehouden de daarmee gepaard

gaande administratiekosten te vergoeden, met een

minimum van €10, - (incl. BTW).

Artikel 13: Beslag op de E-scooter

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk

beslag op de E-scooter blijft Huurder gehouden

tot nakoming van de verplichtingen van de

huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de

huurprijs, tot het moment waarop de E-scooter vrij van

beslagen weer in het bezit van Dutch Bicycle Rental is,

tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden

die in de risicosfeer van de Dutch Bicycle Rental liggen.

2. Huurder is gehouden Dutch Bicycle Rental schadeloos te

stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Niet tijdige betaling

1. De in deze algemene voorwaarden genoemde

betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat

de Huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim verkeert.

2. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de

Huurder over het opeisbare bedrag wettelijke

rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van

de vordering(en) van Dutch Bicycle Rental worden

gemaakt, dan is de Huurder tevens gehouden deze

kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke

incassokosten worden gefixeerd op de hierna

aangegeven bedragen, zulks onverminderd het

recht van Dutch Bicycle Rental op vergoeding van de

daadwerkelijke kosten.

• € 44,00, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente

€ 500,00 of minder bedraagt;

• € 75,00, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente

€ 5.000,00 of minder bedraagt;

• € 768,00, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente

€10.000,00 of minder bedraagt;

• € 904,00, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente

€ 20.000,00 of minder bedraagt;

• € 1.158,00, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus

rente meer bedraagt dan € 20.000,00.

Artikel 15: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Naast de in de wet geregelde gevallen, kan DBR de

Huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden,

opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden

van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de

Huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden

bepaalde. In dat geval kan Dutch Bicycle Rental de

onmiddellijke teruggave van de Fietsen en Toebehoren

vorderen en de Fietsen en Toebehoren terugnemen waar

en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling

aan de Huurder. Meer in het bijzonder heeft Dutch

Bicycle Rental dit recht indien na het sluiten van de

Huurovereenkomst aan Dutch Bicycle Rental ter kennis

gekomen omstandigheden haar goede grond geven te

vrezen dat de Huurder niet aan zijn verplichtingen zal

voldoen of als Dutch Bicycle Rental de Huurder bij het

sluiten van de Huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid

te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan

wel onvoldoende is.

1. Dutch Bicycle Rental is gerechtigd de huurovereenkomst

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst

te beëindigen en zich weer in het bezit van het Rijwiel

te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van

kosten schaden en rente, indien Huurder tijdens de

huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet,

niet tijdig of niet volledig nakomt, indien Huurder

overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van

betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt

verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard,

of indien Dutch Bicycle Rental van het bestaan van

omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware

Dutch Bicycle Rental hiervan op de hoogte geweest, hij

de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder zal alle medewerking aan Dutch Bicycle Rental

verlenen om zich weer in het bezit van het Rijwiel te

doen stellen.

3. Indien Huurder overlijdt nog voordat de

huurovereenkomst aanvangt, zal de huurovereenkomst

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als

ontbonden worden beschouwd.

4. Dutch Bicycle Rental is niet aansprakelijk voor

schade die het gevolg is van de ontbinding van de

huurovereenkomst.

Artikel 16: Klachten

1. Eventuele klachten van de Huurder over de uitvoering

van de overeenkomst dienen onverwijld bij Dutch

Bicycle Rental dan wel de Verhuurlocatie kenbaar

te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden

geadresseerd.

2. Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden

opgelost, kan de Huurder deze tijdig, volledig en

duidelijk omschreven indienen bij Dutch Bicycle Rental.

Klachten die binnen twee maanden worden ingediend,

zijn in ieder geval tijdig.

Artikel 17: Wijziging

1. Veranderingen in en/of aanvullingen op deze Algemene

voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan.

Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt.

2. Indien deze Algemene voorwaarden strijdig mochten

zijn met één of meer in de Huurovereenkomst

opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de

Huurovereenkomst opgenomen voorwaarden.

3. Indien afzonderlijke punten van deze Algemene

voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden,

dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige

punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage

door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in

zin en inhoud het meest benadert.

4. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van

fouten en wijzigingen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met

ingang van 1 januari 2014. Ze gelden totdat wijziging

van de algemene voorwaarden schriftelijk door Dutch

Bicycle Rental worden aangegeven.

Artikel 18: Verwerking van persoonsgegevens van de

Huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract

worden door Dutch Bicycle Rental als verantwoordelijke

in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van

deze verwerking kan DBR uitvoering geven aan artikel 13

van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst

uitvoeren.

Artikel 19: Toepasselijk recht

1. Op elke Huurovereenkomst tussen Dutch Bicycle

Rental en een Huurder en op de onderhavige Algemene

voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda

Algemene voorwaarden Dutch Bicycle Rental


Terug